Privacy/ Disclaimer

Disclaimer


***For the English text scroll down*** 

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling hiervan besteden, is het mogelijk dat de informatie die hierin wordt gepubliceerd, onvolledig is. 

Circle of Rotations, en alle MX2 Lichtwerkers zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen. Circle of Rotations, en alle MX2 Lichtwerkers stellen zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van typefouten. 

Circle of Rotations, en alle MX2 Lichtwerkers geven ook geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van prijs, productinformatie en productspecificaties. Op alle artikelen vermeld in deze website geldt: prijswijzigingen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 

Het auteursrecht op al het materiaal op deze website en daarbuiten berust bij Circle of Rotations. Het geboden materiaal op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Circle of Rotations informatie uit deze website (teksten, afbeeldingen) via elektronische of gedrukte media, of op welke andere wijze ook, te verspreiden. 

Circle of Rotations, en alle MX2 Lichtwerkers geven geen garanties betreffende diagnoses en/of behandelingen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheidszorg. Raadpleeg altijd eerst een arts en overleg eventueel met hem of haar over het gebruik van de MX2 producten.

Een MX2-Licht-activatie healing kan ter ondersteuning van je (fysieke, emotionele, mentale en geestelijke) klachten zijn, maar vervangt niet het consult met je arts of specialist. Daarom raad ik altijd aan om ook een arts of specialist te raadplegen. Ik stimuleer en ga uit van samenwerking in plaats van individualistisch werken, erkenning en respect van elkaars kennis en vaardigheden en dat wij, alle hulpverleners, een bijdrage willen leveren aan je gezondheid en welzijn.

Een MX2-Licht-activatie healing is een krachtige resonantie verhoging en zuivering van je hele spirituele zijn en daarna ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en welzijn.
Bij elk soortige claim die na het bezoek aan Circle of Rotations (Mike Pietersen) te Budel-Schoot wordt ingediend, wordt gewezen op je eigen verantwoordelijkheid en je eigen (spirituele) weg voor verlichting. Je maakt de keuze om een MX2-Licht-activatie healing te ontvangen. Sommige mensen merken duidelijke verbeteringen of verlichting, maar sommigen ook helemaal niets. Het kan zijn dat je pas in de dagen na het bezoek aan Circle of Rotations (Mike Pietersen) te Budel-Schoot veranderingen bemerkt. Het niet kunnen voelen of waarnemen van de MX2-Licht-activatie healing, is een onderdeel van je eigen ontwikkeling en kan daarom niet op de behandelaar verhaald worden.
Ik vertel je over Mijn waarheid en heb dat geleerd door ervaring en spirituele media of scholing. Dat betekent dat mijn waarheid niet de jouwe hoeft te zijn of te worden. Ik moedig je aan om niets van een ander, noch van mij aan te nemen, maar zelf op zoek te gaan naar de waarheid. Trek alles in twijfel totdat het goed voelt. Niets is voor eeuwig en alles is veranderlijk.

Bij de aanmelding voor een MX2-Licht-activatie in de vorm van een energetische behandeling dan wel een reading, evenals voor een workshop, ga je akkoord met deze disclaimer.

Privacyverklaring
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als jouw behandelende cliënt, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat het intakeformulier met de door jou verstrekte gegevens over onder andere jouw gezondheidstoestand, eventuele aantekeningen onzerzijds over het consult en eventueel e-mailverkeer tussen jou en ons.
Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
- zorgvuldig omgaan met jouw normale persoonsgegevens en medische gegevens;
- ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende coach hebben wij als enigen toegang tot de gegevens in uw dossier. De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 
- Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij onze administratie kunnen uitvoeren en aan onze belastingplicht kunnen voldoen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen wij je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Bewaren van je persoonsgegevens: Het bewaren van je gegevens is wettelijk noodzakelijk.
Circle of Rotations hanteert een bewaartermijn van 15 jaar ingaande op het moment van behandeling.

Privacy van de cliëntendossier
- Uw naam, adres, woonplaats en Emailadres
- uw geboortedatum
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling, namelijk ‘MX2-Lichtactivatie consult’
- de kosten van het consult

Beroepsvereniging
Mike Pietersen (Circle of Rotations) is aangesloten bij Collectief alternatieve therapeuten (CAT) level 2 behandelvorm 1 & 2 - met lidnummer 20170031. Als lid van de CAT beschikken we over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor we tegemoet komen aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Voor meer informatie kijk op catcollectief.nl. Deze algemene voorwaarden zijn op onze werkzaamheden van toepassing.


English


An MX2-Light-activation healing can be in support of your (physical, emotional, mental and mental) complaints, but does not replace the consultation with your doctor or specialist. That is why I always recommend to consult a doctor or specialist. I stimulate and assume cooperation instead of individualistic work, recognition and respect of each other's knowledge and skills and that we, all care providers, want to contribute to your health and well-being.
An MX2-Light-activation healing is a powerful resonance enhancement and purification of your entire spiritual being and after that you are responsible for your own health and well-being.
Any type of claim submitted to Budel-Schoot after the visit to Circle of Rotations (Mike Pietersen) will indicate your own responsibility and your own (spiritual) way of enlightenment. You make the choice to receive an MX2-Light-activation healing. Some people notice clear improvements or enlightenment, but some also do nothing at all. It is possible that you only notice changes in the days after the visit to Circle of Rotations (Mike Pietersen) in Budel-Schoot. Not being able to feel or perceive the MX2-Light-activation healing is part of your own development and therefore can not be recovered from the therapist.
I tell you about My truth and have learned that through experience and spiritual media or education. That means that my truth does not have to be yours or to be yours. I encourage you not to accept anything from anyone, nor from me, but to look for the truth yourself. Pull everything in doubt until it feels good. Nothing is forever and everything is changeable.
When signing up for an MX2 Light activation in the form of an energetic treatment or a reading, as well as for a workshop, you agree with this disclaimer.

Privacy declaration
For a good treatment it is necessary that we, as your treating client, create a file. This is also a statutory obligation imposed by the WGBO. Your file contains the intake form with the information you provide about your health status, any notes on our part about the consultation and any e-mail traffic between you and us.

We do our best to ensure your privacy. This means, among other things, that we:
- handle your normal personal data and medical data carefully,
- ensure that unauthorized persons do not have access to your data
- As your treating coach, we alone have access to the data in your file.

The data from your file can also be used for the following purposes:
- A small part of the data from your file is used for the financial administration, so that we can carry out our administration and meet our tax liability.
- If we want to use your data for another reason, we will first inform you and ask your permission explicitly.
 
Storage of your personal data: The storage of your data is legally necessary.
Circle of Rotations applies a storage period of 15 years starting at the time of treatment.

Privacy of the client file
- Your name, address, place of residence and Email address
- Your date of birth
- the date of the treatment
- a brief description of the treatment, namely 'MX2 Light Activation Consultation'
- the costs of the consultation

Professional association
Mike Pietersen (Circle of Rotations is affiliated with Collective Alternative Therapists (CAT) level 2 treatment form 1 & 2 - with membership number 20170031. As a member of the CAT we have a connection with a disputes committee, which means we meet the requirement as stated by the WKKGZ (Quality, Complaints, Disputes and Care Act) is made compulsory For more information see catcollectief.nl. These general conditions apply to our activities.